Dokumenty

DOKUMENTY DO WYBRANYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH:

Poniżej przedstawiamy Państwu katalog niezbędnych dokumentów dla przykładowych, najczęstszych czynności notarialnych.

 

DOKUMENTY DO UMOWY ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI):

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
  1. odpis z księgi wieczystej,
  2. wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wypis z wyrysem z mapy,
  3. zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/ zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. poprzedni akt nabycia nieruchomości (działki):
   1. akt notarialny,
   2. przy nabyciu w drodze spadku – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   3. przy nabyciu w drodze spadku – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 2. DANE STRON CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
  1. imiona i nazwiska,
  2. imiona rodziców,
  3. pesel,
  4. nip,
  5. adres zamieszkania,
  6. numer dowodu osobistego i data jego ważności,
  7. telefon kontaktowy.

 

DOKUMENTY DO UMOWY ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO:

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
  1. odpis z księgi wieczystej,
  2. wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wypis z wyrysem z mapy,
  3. zaświadczenie z wójta gminy (burmistrza) stwierdzające, że jest się rolnikiem indywidualnym zamieszkałym w danej miejscowości, osobiście prowadzącym gospodarstwo rolne położone w danej gminie, o danej powierzchni użytków rolnych i posiadanych kwalifikacjach rolniczych,
  4. poprzedni akt nabycia nieruchomości:
   1. akt notarialny,
   2. przy nabyciu w drodze spadku – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   3. przy nabyciu w drodze spadku – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 2. DANE STRON CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
  1. imiona i nazwiska,
  2. imiona rodziców,
  3. pesel,
  4. nip,
  5. adres zamieszkania,
  6. numer dowodu osobistego i data jego ważności,
  7. telefon kontaktowy.

 

DOKUMENTY DO UMOWY ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
  1. odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest założona,
  2. zaświadczenie ze spółdzielni,
  3. poprzedni akt nabycia lokalu:
   1. akt notarialny,
   2. dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
   3. przy nabyciu w drodze spadku – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   4. przy nabyciu w drodze spadku – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 2. DANE STRON CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
  1. imiona i nazwiska,
  2. imiona rodziców,
  3. pesel,
  4. nip,
  5. adres zamieszkania,
  6. numer dowodu osobistego i data jego ważności
  7. telefon kontaktowy.