Linki

W tych instytucjach otrzymasz dokumenty do czynności notarialnych:

 

– Urząd Miejski w Płocku

  • zaświadczenie z urzędu o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • zaświadczenie z urzędu o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

– Urząd Starosty Płockiego

  • wypis z ewidencji gruntów

 

– Sąd Rejonowy w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości

 

– Urząd Skarbowy we Płocku 

  • pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

– Płocka Spółdzielnia  Mieszkaniowo Lokatorska  Własnościowa

  • dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

– Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku

  • dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

– Krajowy Rejestr Sądowy – wyszukiwarka podmiotów