Czynności notarialne

CZYNNOŚCI NOTARIALNE:

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE, (w szczególności: umowy zbycia nieruchomości , darowizny, sprzedaży, zamiany, umowy spółki z o.o., statuty spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie – tzw. intercyza, a ponadto czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku),
  2. SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA,
  3.  SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA, (w szczególności poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  4. DORĘCZA OŚWIADCZENIA,
  5. SPISUJE PROTOKOŁY (w szczególności walnych zgromadzeń, organizacji społecznych, spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych)
  6. SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW,
  7. PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTY, PIENIĄDZE I PAPIERY WARTOŚCIOWE,
  8. SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW,
  9. SPORZĄDZA – NA ŻĄDANIE STRON – PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW,
  10. WYKONUJE INNE CZYNNOŚCI PRAWNE, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

Zgodnie z treścią art. 80 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności oraz termin. Na pod stronie „dokumenty przedstawiamy Państwu katalog niezbędnych dokumentów do przykładowych czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności notarialnej.